بیشترین امتیاز کسب شده در معاملات امتیاز
بیشترین امتیاز کسب شده در مسابقات امتیاز
بیشترین امتیاز اهدائی در امور خیریه امتیاز
بیشترین دعوت از دوست امتیاز