هر روز سه مسابقه برای کاربران مشتاق به کسب امتیاز بیشتربرگزار می‌گردد. هزینه شرکت در مسابقه و پاداش برنده‌گان هر دو بصورت امتیاز می‌باشد. این مسابقات در اصل با هدف آموزش ریسک و بازده و محلی برای پیش‌بینی جریانات آتی بازار سرمایه است. کاربرانی که درک خوبی از روند حرکت قیمتها دارند با پیش‌بینی‌های خود می‌توانند از این موقعیت ویژه‌ استفاده نمایند.
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز دوشنبه۷فروردین
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز دوشنبه۷فروردین

- بیش از ۵۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۵۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۵۰ واحد افت خواهد کرد

- بیش از ۵۰ واحد افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۱۶۹
جمع امتیاز ورودی : ۸۵۲
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " وبشهر " در روز دوشنبه۷فروردین
پیش‌بینی وضعیت سهم " وبشهر " در روز دوشنبه۷فروردین

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۱۵۹
جمع امتیاز ورودی : ۹۱۳
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " خزامیا " در روز دوشنبه۷فروردین
پیش‌بینی وضعیت سهم " خزامیا " در روز دوشنبه۷فروردین

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۰۱/۰۷ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۱۶۴
جمع امتیاز ورودی : ۸۹۴
جمع پاداش :
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز یکشنبه ۶فروردین
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز یکشنبه ۶فروردین

- بیش از ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بیش از ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۳۶۲
جمع امتیاز ورودی : ۲۴۷۲
جمع پاداش : ۲۴۷۲
پیش‌بینی وضعیت سهم " خساپا" در روز یکشنبه۶فروردین
پیش‌بینی وضعیت سهم " خساپا" در روز یکشنبه۶فروردین

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۶/۰۱/۰۶ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۳۵۶
جمع امتیاز ورودی : ۲۳۳۰
جمع پاداش : ۲۳۳۰