هر روز سه مسابقه برای کاربران مشتاق به کسب امتیاز بیشتربرگزار می‌گردد. هزینه شرکت در مسابقه و پاداش برنده‌گان هر دو بصورت امتیاز می‌باشد. این مسابقات در اصل با هدف آموزش ریسک و بازده و محلی برای پیش‌بینی جریانات آتی بازار سرمایه است. کاربرانی که درک خوبی از روند حرکت قیمتها دارند با پیش‌بینی‌های خود می‌توانند از این موقعیت ویژه‌ استفاده نمایند.
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز دوشنبه۹اسفند
تغییر رقم "شاخص کل" در روز دوشنبه۹اسفند در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- بیش از ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بیش از ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۹۳
جمع امتیاز ورودی : ۳۰۵
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " خساپا " در روز دوشنبه۹اسفند
تغییر قیمت پایانی سهم " خساپا - سایپا"دوشنبه۹اسفند در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۹۸
جمع امتیاز ورودی : ۴۶۹
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " توریل " در روز دوشنبه۹اسفند
تغییر قیمت پایانی سهم " توریل - توکاریل"در روز دوشنبه۹اسفند در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۸۸
جمع امتیاز ورودی : ۳۷۷
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " مرقام " در روز دوشنبه۹اسفند
تغییر قیمت پایانی سهم " مرقام - ایران‌ارقام‌"دوشنبه۹اسفند در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۹۱
جمع امتیاز ورودی : ۵۳۲
جمع پاداش :
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز یکشنبه۸اسفند
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز یکشنبه۸اسفند

- بیش از ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بیش از ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۵۱۷
جمع امتیاز ورودی : ۲۹۶۴
جمع پاداش :