عدم برگزاری مسابقه در روز یکشنبه ۱۲ دی

با عرض پوزش به دلیل تغییرات زیرساختی در روز یکشنبه مورخ 12 دیماه (فردا) در پلکان هیچ مسابقه ای برگزار نخواهد شد.

بازگشت امتیازات شرکت کنندگان در مسابقه "وهور"
قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه پیش بینی وهور در روز سه شنبه 9 آذر 

 در روز سه شنبه 16 آذر امتیازی که از شرکت کنندگان جهت شرکت در مسابقه کسر شده بودحذف و به مجموع امتیازات آنها اضافه شد.

"کاربران میتوانند گردش امتیاز خود در روز سه شنبه 9 آذر را بررسی نمایند"
ابطال مسابقه "پیش بینی وهور"
قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه پیش بینی وهور در روز سه شنبه 9 آذر 

این مسابقه به دلیل بسته شدن  نماد قبل از شروع بازار ابطال گشته است و تا پایان هفته آینده امتیازی که از شرکت کنندگان جهت شرکت در مسابقه کسر شده است حذف و به مجموع امتیازات آنها اضافه میگردد .

بازگشت امتیازات شرکت کنندگان در مسابقه "وساخت"

قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه پیش بینی وساخت 

 در روز سه شنبه 2 آذر امتیازی که از شرکت کنندگان جهت شرکت در مسابقه کسر شده بودحذف و به مجموع امتیازات آنها اضافه شد.

ابطال مسابقه "پیش بینی وساخت"

قابل توجه شرکت کنندگان در مسابقه پیش بینی وساخت

این مسابقه به دلیل بسته شدن نماد قبل از شروع بازار ابطال گشته است و تا پایان هفته امتیازی که از شرکت کنندگان جهت شرکت در مسابقه کسر شده است حذف و به مجموع امتیازات آنها اضافه میگردد .

مشکل در پاسخگویی مسابقه "فملی"

با عرض پوزش محاسبه امتیاز برندگان مسابقه "فملی" که در روز شنبه برگزار گردید به دلیل مشکل سیستمی فعلا امکان پذیر نمیباشد.

پاسخ صحیح این مسابقه " بیش از 2 درصد رشد" میباشد که تا پایان این هفته به محض برطرف شدن این مشکل امتیاز برندگان به آنها اهدا خواهد شد. 

"امتیاز برندگان در روز پنجشنبه 20 آبان  ماه  محاسبه و اضافه گردید"