سهامداران و افراد مرتبط با بازار سرمایه کم و بیش نیازهایی در این حوزه داشته که برخی از این خواست‌ها فراتر از خدمات معمول کارگزاریهاست. اعتبار، آموزش، تحلیل و مشاوره تنها بخشی از این نیازهاست.

پاسخگویی به این نیازها پیش از هر چیز نیازمند ایجاد ساختاری یکپارچه و نظام‌مند جهت ارائه این خدمات است. فلسفه وجودی پلکان ناشی از تلاش در جهت رفع این محدودیت بوده است.

پلکان سامانه‌ایست جهت پاسخگویی به نیازهای رایج سهامداران،که با شیوه ای منصفانه برنامه‌ریزی شده است.
ما در انتخاب این خدمات بدنبال پوشش عمده نیازهای مرتبط با بازارسرمایه بوده‌ایم. علاوه بر خدمات، طیف وسیعی از هدایای فیزیکی و نقدی هم برای قدردانی از اعضا در نظر گرفته شده است. کاربران در استفاده از این خدمات وجهی پرداخت نمی‌کنند و اساس پلکان بر امتیاز استوار است.
۸۷۰۰ (۰۲۱)
۸۱۹۰۰ (۰۲۱)
pellekan@emofid.com