هر روز سه مسابقه برای کاربران مشتاق به کسب امتیاز بیشتربرگزار می‌گردد. هزینه شرکت در مسابقه و پاداش برنده‌گان هر دو بصورت امتیاز می‌باشد. این مسابقات در اصل با هدف آموزش ریسک و بازده و محلی برای پیش‌بینی جریانات آتی بازار سرمایه است. کاربرانی که درک خوبی از روند حرکت قیمتها دارند با پیش‌بینی‌های خود می‌توانند از این موقعیت ویژه‌ استفاده نمایند.
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز شنبه۲بهمن
تغییر رقم "شاخص کل" در روز شنبه۲بهمن در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- بیش از ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بیش از ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۶۳
جمع امتیاز ورودی : ۱۸۶
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " شراز " در روز شنبه۲بهمن
تغییر قیمت پایانی سهم " شراز - پالایش نفت شیراز"شنبه۲بهمن در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۵۴
جمع امتیاز ورودی : ۱۶۲
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " کرمان " در روز شنبه۲بهمن
تغییر قیمت پایانی سهم " کرمان - س. توسعه وعمران استان کرمان"در روز شنبه۲بهمن در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۵۳
جمع امتیاز ورودی : ۲۴۰
جمع پاداش :
پیش‌بینی وضعیت سهم " بکهنوج " در روز شنبه۲بهمن
تغییر قیمت پایانی سهم " بکهنوج - تولید برق ماهتاب کهنوج"شنبه۲بهمن در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- قیمت پایانی بیش از ۲+% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۰% تا ۲% رشد خواهد کرد

- قیمت پایانی بین ۲-% تا ۰% افت خواهد کرد

- قیمت پایانی بیش از ۲-% افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۵۰
جمع امتیاز ورودی : ۱۳۵
جمع پاداش :
پیش‌بینی تغییر شاخص کل در روز چهارشنبه۲۹دی
تغییر رقم "شاخص کل" در روز چهارشنبه۲۹دی در کدام بازه‌ی زیر خواهد بود؟

- بیش از ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد رشد خواهد کرد

- بین ۰ تا ۱۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

- بیش از ۲۰۰ واحد افت خواهد کرد

پاسخ صحیح :
تاریخ آغاز : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
تاریخ پایان : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۰۸:۳۰:۰۰
تعداد شرکت کننده : ۴۸۰
جمع امتیاز ورودی : ۲۶۰۰
جمع پاداش : ۲۶۰۰